( 0 ) - 0 Ft

Nincs elem a kosárban.

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.soulfood.hu használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a weboldalunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja.

 

I.

Általános rendelkezések

 

1.1       A soulfood.hu weboldal tulajdonosának (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:

 

Cégnév: KAZI32 Grill Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

Adószám: 24689038-2-41

E-mail: greilichattila@gmail.com

Cégbíróság, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-177465

 

II.

A Felhasználó

 

2.1       A felhasználó a soulfood.hu honlapon regisztráló, a szolgáltatást a rendelés leadásával igénybevevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződést megkötő természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet (a továbbiakban Felhasználó), aki, vagy amely a regisztráció, illetve a rendelés leadása során köteles megadni az alábbi adatait:

- teljes név / számlázási név;

- szállítási cím;

- e-mail cím;

- telefonszám.

 

2.2       Felhasználónak minősül minden olyan személy is, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

 

2.3       A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a szolgáltatást és állítja ki a számlát.

 

2.4       A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

III.

A Szolgáltatás tárgya és tartalma

 

3.1       A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létrehozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján visszterhesen étel-, ital-kiszállítói szolgáltatást nyújt (a továbbiakban: Szolgáltatás).

 

3.2       A Szolgáltatás alapján a Felhasználó a Szolgáltató által a soulfood.hu honlapon közétett étel és ital kínálatából telefonon vagy online a kiválasztott étel és/vagy ital elkészítését és házhozszállítását rendelheti meg.

 

3.3       Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

 

3.4       A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a soulfood.hu honlapon, valamint hírlevelében.

 

3.5 Tilos a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

- olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

- olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, az Üzemeltető és a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;

- más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

- egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

- nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

- a www.soulfood.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

- elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

Az Üzemeltető és a Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki az Üzemeltető és a Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

 

IV.

A Rendelés általános szabályai, a Szerződés létrejötte és megszűnése

 

4.1       Ételkiszállítás iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó leadhatja

- online felületen a soulfood.hu weboldalon az aktuális étlapon, a termék kiválasztásával; vagy

- telefonon a +36 70 233 0866 számon.

 

4.2       Rendelés online felületen

4.2.1    A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termék kiválasztására és a Rendelés leadására.

4.2.2    Az első Rendelés leadása előtt a Felhasználó köteles a soulfood.hu weboldalon regisztrálni, a jelen Szabályzatban foglalt adatok megadásával. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni e-mailben, vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az jelen Felhasználási Feltételek vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések bármelyikét. A regisztráció törlése nem érinti a jelen feltételek azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

4.2.3    Amennyiben a Felhasználó rendelését első alkalommal a Szolgáltató weboldalának online felületén, a soulfood.hu címen adja le, úgy a Felhasználó a rendelést megelőzően az egyedi megrendelés alapadatait, valamint e-mail címét, teljes nevét, mobil telefonszámát és a szállítási címet köteles az online felületen megadni a Szolgáltató részére (regisztráció). A Szolgáltató ezen adatok alapján, azonnal rögzíti a Rendelést, valamint ismerteti a Felhasználóval a jelen Felhasználási Feltételeket, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatot. Az ajánlat, valamint a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes, Felhasználó általi elfogadásával a Felhasználó regisztrációja megtörténik, és a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

4.2.4    A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

4.2.5    Az egyedi szerződés létrejöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

 

4.3       A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét és az online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

 

4.4       A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közötti elszámolásával szűnik meg.

 

4.5       A Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó, a Szolgáltatóval telefonon, e-mailben, online felületen kötött egyedi szerződéstől legkésőbb a szerződés felek általi kölcsönös teljesítéséig – azaz a Szolgáltató részéről a Rendelés házhozszállításának megtörténtéig, illetve a Felhasználó részéről a megrendelt termék átvételéig és ellenértékének megfizetéséig – jogosult elállni, köteles azonban az elállással a Szolgáltatónak okozott költségeket teljes mértékben megtéríteni.

 

4.6       A felek eltérő megállapodásának hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogát, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekinteni, ha az egyedi szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, azaz az étlapról kiválasztott termék házhozszállítása megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.

 

4.7       A Felhasználó az elállási jogát írásban, a Szolgáltató info@soulfood.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. A Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen és az elállással okozott kár és költségek mértéke a lehető legkisebb legyen.

 

V.

A Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

 

5.1       A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a továbbiakban: Díj) és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Rendelés során létrejött egyedi szerződésben kerül meghatározásra a megrendelt terméktől függően.

 

5.2       A szolgáltatás Díja a kiszállítás költségeit nem minden esetben foglalja magában, ennek díjszabásáról a Felhasználó a honlapon kap tájékoztatást.

 

5.3       A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás igénybevételét közvetlenül megelőzően készpénzben, vagy a Szolgáltató UniCredit Banknál vezetett _____________________________ számú számlájára történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel köteles megfizetni.

 

5.4       A Szolgáltatás díja akkor minődül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét a Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 

5.5       Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek.

 

VI.

Felhasználói nyilatkozat

 

6.1       A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

 

6.2       A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

 

6.3       A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazására, becsületsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a jelen szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn a Szolgáltató felé.

 

6.4       A Felhasználó kijelenti, hogy a Soul Food Étterem szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létrejött egyedi szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

VII.

A felelősség korlátozása

 

7.1       A weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

7.2       A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása;

- bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a vásárlást;

- bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

- bármely szoftver nem megfelelő működése;

- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

7.3       A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a weboldalhoz csatlakozás vagy a weboldal megtekintése miatt következett be.

 

7.4       A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

VIII.

Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

 

8.1       A soulfood.hu tulajdonosát megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a soulfood.hu weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználó a látogatás időtartama alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az Üzemeltető, sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

- nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra;

- nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja a saját szükségletét;

- nem zavarhat és / vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában,

- nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve annak műszaki jellegét nem változtathatja meg az Üzemeltető és a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

- nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

- nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

- nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra.

 

8.2       A weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

 

8.3       A weboldal fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a weboldal használatával jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A weboldal nem vonható felelősségre semmilyen harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

 

8.4       Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért érdeksérelem esetén a weboldal üzemeltetője jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a weboldal nem köteles értesíteni a Felhasználót.

 

8.5       A weboldal vagy annak bármely része más domainen történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetében lehetséges. Az a weboldal, amelyen a soulfood.hu weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét, vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a weboldal, valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és weboldalról. A weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a weboldal hírnevének és érdekeinek.

 

IX.

Hírlevél

 

9.1       A weboldal a Felhasználó kérésére az általa a regisztráció során bejelölt témában hírlevelet küld a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére, továbbá időszakos eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.

 

9.2       A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére a weboldal termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá, hogy a weboldal a regisztráció során megadott e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és a Felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni.

 

X.

Panaszügyintézés, vitarendezés

 

10.1     A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható elektronikus levelezési cím az info@soulfood.hu. A vásárló a panaszát írásban jelentheti be a fenti pontban írt elektronikus levelezési címre vagy a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. Az írásban (ideértve az elektronikus úton is tett) tett panaszt a weboldal 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati elérhetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére.

 

10.3     A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a biztosítása és semmiképpen nem célja a Felhasználókkal szembeni jogvita vagy fellépés. Mindezekre figyelemmel a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató elsősorban békés, tárgyalásos úton kíséreli meg rendezni. Amennyiben a vitás ügy rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

XI.

A Felhasználási Feltételek módosítása

 

11.1     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a Felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A Felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

XII.

Záró rendelkezések

 

12.1     Felek a jelen Felhasználási Feltételek, valamint a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán – ideértve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot is – írásos formában fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhezvétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

 

12.2     A weboldal használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a Felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató férhet hozzájuk.

 

12.3     A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt weboldal elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.

 

12.4     Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létrejött egyedi szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános felhasználási feltételeinek minősülnek.

 

12.5     A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

12.6     A jelen feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.